Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Koneserzy Smaku”

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług w tym sprzedaży w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Kraina Konesera Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, kod pocztowy 67-100 Nowa Sól, ul. Kazimierza Wielkiego 9  pod adresem internetowym www.koneserzysmaku.pl 
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest dostawa wysokiej jakości mięsa wędliny, garmażu, nabiału, pieczywa, warzyw, ryb, artykułów spożywczych dla dzieci, artykułów spożywczych BIO, artykułów spożywczych na terenie: Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii oraz Danii, Francji.
 3. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są zarówno do konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumentów (klientów uprzywilejowanych) oraz przedsiębiorców.
 5. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:
  1. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod domeną www.koneserzysmaku.pl, zwany w dalszej części regulaminu „Sklepem” lub „sklepem internetowym”.
  2. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
  3. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku
   z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w tym soboty, niedzieli oraz świąt wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz.28);
  4. Produkt– towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży, w szczególności wysokiej jakości mięsa
   wędliny, garmaż, nabiał, pieczywo, warzywa, ryby, artykuły spożywcze dla dzieci, artykuły spożywcze BIO, artykuły spożywcze;
  5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany);
  6. Przedsiębiorca -  zgodnie z definicją zawartą w treści art. 43 1 kodeksu cywilnego  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33  1  § 1 prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  7. Konsument –zgodnie z definicją zawartą w treści art. 221 kodeksu cywilnego - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działająca w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu; a także osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzona działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa – która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
  8. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (zwany również przedsiębiorcą uprzywilejowanym) - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  9. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.);
  10. Konto – wyodrębniona część Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;
  11. PKD - Polska Klasyfikacja Działalności, inaczej podział rodzajów działalności gospodarczych, wykonywanych przez podmioty gospodarcze działające na rynku;
  12. Punkt odbioru osobistego – wybrane przez Klienta miejsce – punkt stacjonarny, w którym może odebrać Zamówienie, aktualna lista Punktów odbioru osobistego prezentowana jest w Sklepie internetowym;
  13. Regulamin – niniejszy dokument;
  14. Rejestracja– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
  15. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 
  16. Sklep internetowy– prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem www.koneserzysmaku.pl
  17. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287)
  18. Użytkownik– każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;
  19. Sprzedawca – Kraina Konesera Sp. z o.o. ul.Kazimierza Wielkiego 9, 67-100 Nowa Sól (woj. lubuskie) NIP: 9252135767;
  20. Umowa sprzedaży– zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem, a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  21. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  22. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r., poz. 344);
  23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r., poz. 344) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  24. Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym.
 6. Umowy zawierane w ramach Sklepu są umowami w języku polskim.

 

 II.ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
  a)dostęp do sieci Internet,
  b)przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari
  w wersji 10.
  c)włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  d)program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 2. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronach internetowych Sklepu, stanowiąca oddzielny dokument.
 3. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie
  za zgodą Sprzedawcy- w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 6. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


 III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych tj.: Formularza zamówienia i prowadzenia Konta.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług Sprzedawcy  nie jest konieczna uprzednia Rejestracja w Sklepie internetowym.
 3. Rejestracja , o której mowa powyżej jest fakultatywna dla Klientów i następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.
 4. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy z prośbą o usunięcie konta.
 5. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.
 6. Adres e-mail: sklep@koneserzysmaku.pl umożliwia kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca ma prawo usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Produkty osobom trzecim.


 IV. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek zagraniczny o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.
 2. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy.
 3. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty,
  a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia oraz potwierdzić zamówienie, zgodnie z instrukcją przesłaną na e-mail Klienta, po złożeniu zamówienia.
 5. Klient przy zakupie towaru na wagę (np.: mięso, wędliny, sery itp.) po wypełnieniu formularza zamówienia, otrzyma informacje od Sprzedawcy m.in.: za pośrednictwem komunikatora messenger, whatsapp, telefonicznie, e-mailowo - w zakresie wyceny złożonego zamówienia, po uprzednim zważeniu towaru kupowanego na wagę. Po wyraźnej, pisemnej akceptacji ceny zamówienia przez Klienta (wynikającej ze zważenia produktu) za pośrednictwem w/w form kontaktu, finalnie transakcja (zamówienie) kończy się i zostaje przyjęta przez Sprzedającego i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na wagę.
 6. Sprzedający wskazuje, że cena za kilogram zakupywanego produktu, widniejąca na wstępnym etapie składania zamówienia (przy przeglądaniu produktów) przez Kupującego, podana jest w przybliżeniu, wobec czego Sprzedawca dokonał jej oznaczenia w kolorze czerwonym.
 7. Podczas dodania wybranego przez Kupującego towaru na wagę do koszyka, cena końcowa może różnić się od ceny wskazanej we wstępnym etapie składania zamówienia (cena przy produkcie zaznaczona na kolor czerwony). Różnica między w/w cenami wynika z przedziału wagowego.
 8. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów.
 9. Przy zakupie towarów o regularnych cenach po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
 10. Klient jest zobowiązany po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę do odebrania towaru i zapłaty ceny. Jeżeli kupujący dopuści się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Po uprzednim wyznaczeniu terminu do odbioru rzeczy Kupującemu- Sprzedawca ma prawo sprzedać rzecz na rachunek Kupującego. Sprzedający w powyższym przypadku niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 11. Sprzedawca nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do odebrania rzeczy jeżeli:
  a) jest to niemożliwe, klient podał nieprawdziwe dane, wystąpiła siła wyższa;
  b) rzecz jest narażona na zepsucie;
  c) z innych względów groziłaby szkoda;
 12. W razie zawinionej zwłoki Kupującego w odbiorze towarów Sprzedający ma prawo żądać zapłaty ceny i dochodzić    naprawienia szkody oraz po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu odstąpić od umowy.

 

 V. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się wyłącznie poprzez formę gotówkową za pobraniem przy dostawie zamówionego towaru.
 2. Płatność za zamówione Produktu odbywa się w walucie obcej tj.: euro oraz  korona duńska.
 3. Wartość w/w walut jest ustalana każdorazowo na podstawie średniego kursu w/w walut obowiązującego w dniu zakupu przez Kupującego.
 4. W przypadku zmiany cen produktów obwiązuje ta, która jest aktualna w dniu wystawienia rachunku.

 VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii, Danii, Republiki Czeskiej oraz Francji.
 2. Sprzedawca oferuje dostarczenie towaru wyłącznie za pośrednictwem własnego transportu.
 3. Transport oferowany przez Sprzedającego jest przystosowany do przewozu artykułów spożywczych w celu zagwarantowania ich świeżości oraz walorów smakowych.
 4. Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia są każdorazowo wskazane w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
 5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna w dniu zawarcia Umowy sprzedaży między stronami.
 6. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 VII. PRZEDSIĘBIORCY

 1. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. W stosunku do umowy sprzedaży Produktów zawartej z Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 4. Przedsiębiorca po otrzymaniu Produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan.
  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktów, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 VIII. REKLAMACJA PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ ORAZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ            
        USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Jeśli Kupujący będący Klientem uprzywilejowanym tj. Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Wiadomość elektroniczna lub listowna powinna być zatytułowana słowem: „Reklamacja”.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.
 4. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta uprzywilejowanego (tj.: będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych m.in. w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient uprzywilejowany przesyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie.
 6.  Klient uprzywilejowany może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni.
 8. W sprawach szczególnie skomplikowanych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia w/w terminu do rozpoznania reklamacji, o czas niezbędny do jej rozpoznania.
 9. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta uprzywilejowanego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 10. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
  a) listownie, na adres: Kraina Konesera Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 9, 67-100 Nowa Sól;
  b)za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@koneserzysmaku.pl

 

 IX. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Kupującego.
 2. Prawo odstąpienia od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem zamówienia jest:
  a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b)rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. Klient będący konsumentem może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorcy, w terminie do 14 dni od daty doręczenia zamówienia, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot zamówionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu.

 

 X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW (PRZEDSIĘBIORCÓW          
     UPRZYWILEJOWANYCH)

 1. Przedsiębiorca uprzywilejowany ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym Regulaminie w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny (konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorcy).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym Przedsiębiorca uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  b) w którym Przedsiębiorca uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
 3. Prawo odstąpienia od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu jeżeli przedmiotem zamówienia jest:
  a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b)rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Aby Przedsiębiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w niniejszym Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie lub informacja przekazana pocztą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego w Regulaminie adresu e-mail).
 5. Przedsiębiorca uprzywilejowany może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu lub skorzystać z innego dowolnego formularza, przy czym korzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe, zaś odstąpienie od umowy może przebiegać na podstawie jakiegokolwiek dokumentu, z którego wynika wola Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczającym pozostaje, że Przedsiębiorca uprzywilejowany  wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w niniejszym Regulaminie tj.: Kraina Konesera Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 9, 67-100 Nowa Sól - w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Przedsiębiorca uprzywilejowany  odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Przedsiębiorca uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 13. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak Konsument może skorzystać z prawa rękojmi (wady prawne).

 XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ KONSUMENTÓW ORAZ ZASADY
      DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może:
  a)uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
  a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  b) skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  c) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:
  a)stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

 XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Kraina Konesera Sp. z o.o. przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kraina Konesera Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, kod pocztowy 67-100 Nowa Sól, ul. Kazimierza Wielkiego 9 pod adresem internetowym www.koneserzysmaku.pl.
 2. Dane osobowe Klientów, w tym Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale 3 Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  12. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  13. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  14. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  15. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
 3. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
  2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Użytkownik) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
  3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych.
  4. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  5. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
  6. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  7. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 5. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących  im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów  (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje        prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 7. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu
  bezpośredniego Sprzedawcy, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na
  tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 8. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta (w tym Użytkownika), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 9. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
 • Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta;
 • Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy towaru za pośrednictwem kuriera,
 • Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
 • Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
 • Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji.

  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 XIII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1.  Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności oraz   
   Polityce Plików Cookies.

 XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
  a) wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego;
  b) Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz z terminem ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę
  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu